Hukumnama

Today’s HUKAMNAMA From Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

May 4, 2021

ਮੰਗਲਵਾਰ, ੨੨ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੩ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ)

ANG 704 • GURU ARJAN DEV JI • RAAG JAITHSREE

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

Jaitsree, Fifth Mehl, Second House, Chhant:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕੁ ॥

Shalok:

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ॥

God is lofty, unapproachable and infinite. He is indescribable – He cannot be described.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥

Nanak seeks the Sanctuary of God, who is all-powerful to save us. ||1||

ਛੰਤੁ ॥

Chhant:

ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ॥

Save me, any way You can; O Lord God, I am Yours.

ਕੇਤੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ॥

My demerits are uncountable; how many of them should I count?

ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸਦ ਭੂਲੀਐ ॥

The sins and crimes I committed are countless; day by day, I continually make mistakes.

ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ ॥

I am intoxicated by emotional attachment to Maya, the treacherous one; by Your Grace alone can I be saved.

ਲੂਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ॥

Secretly, I commit hideous sins of corruption, even though God is the nearest of the near.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਢਿ ਭਵਜਲ ਫੇਰਿਆ ॥੧॥

Prays Nanak, shower me with Your Mercy, Lord, and lift me up, out of the whirlpool of the terrifying world-ocean. ||1||

ਸਲੋਕੁ ॥

Shalok:

ਨਿਰਤਿ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁਣ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥

Countless are His virtues; they cannot be enumerated. God’s Name is lofty and exalted.

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥

This is Nanak’s humble prayer, to bless the homeless with a home. ||2||

ਛੰਤੁ ॥

Chhant:

ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਹਿ ਜਾਈਐ ॥

There is no other place at all – where else should I go?

ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ॥

Twenty-four hours a day, with my palms pressed together, I meditate on God.

ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥

Meditating forever on my God, I receive the fruits of my mind’s desires.

ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥

Renouncing pride, attachment, corruption and duality, I lovingly center my attention on the One Lord.

ਅਰਪਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ॥

Dedicate your mind and body to God; eradicate all your self-conceit.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥

Prays Nanak, shower me with Your mercy, Lord, that I may be absorbed in Your True Name. ||2||

ਸਲੋਕੁ ॥

Shalok:

ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥

O mind, meditate on the One, who holds everything in His hands.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੈ ਸਾਥਿ ॥੩॥

Gather the wealth of the Lord’s Name; O Nanak, it shall always be with You. ||3||

ਛੰਤੁ ॥

Chhant:

ਸਾਥੀਅੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥

God is our only True Friend; there is not any other.

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰ ਸੋਇ ॥

In the places and interspaces, in the water and on the land, He Himself is pervading everywhere.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਨੀ ॥

He is totally permeating the water, the land and the sky; God is the Great Giver, the Lord and Master of all.

ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ॥

The Lord of the world, the Lord of the universe has no limit; His Glorious Virtues are unlimited – how can I count them?

ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥

I have hurried to the Sanctuary of the Lord Master, the Bringer of peace; without Him, there is no other at all.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥

Prays Nanak, that being, unto whom the Lord shows mercy – he alone obtains the Naam. ||3||

ਸਲੋਕੁ ॥

Shalok:

ਚਿਤਿ ਜਿ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥

Whatever I wish for, that I receive.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥੪॥

Meditating on the Naam, the Name of the Lord, Nanak has found total peace. ||4||

ਛੰਤੁ ॥

Chhant:

ਅਬ ਮਨੁ ਛੂਟਿ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲੇ ॥

My mind is now emancipated; I have joined the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਰਲੇ ॥

As Gurmukh, I chant the Naam, and my light has merged into the Light.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲਬਿਖ ਬੁਝੀ ਤਪਤਿ ਅਘਾਨਿਆ ॥

Remembering the Lord’s Name in meditation, my sins have been erased; the fire has been extinguished, and I am satisfied.

ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਨੇ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥

He has taken me by the arm, and blessed me with His kind mercy; He has accepted me His own.

ਲੈ ਅੰਕਿ ਲਾਏ ਹਰਿ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ॥

The Lord has hugged me in His embrace, and merged me with Himself; the pains of birth and death have been burnt away.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲਿ ਲੀਨੇ ਇਕ ਪਲੇ ॥੪॥੨॥

Prays Nanak, He has blessed me with His kind mercy; in an instant, He unites me with Himself. ||4||2||

Related posts

Today’s HUKAMNAMA From Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Amrinder Singh Sandhu

Today’s HUKAMNAMA From Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Amrinder Singh Sandhu

Today’s HUKAMNAMA From Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar

Amrinder Singh Sandhu